Blvd. Adolfo López Mateos #301 1er. Piso, Celaya Gto.